Araştırma

Araştırma Öncelik Alanları

 • Okulda, ailede ve çevrim içi ortamda şiddeti önleme
 • Okul terki
 • Sosyal duygusal beceriler ve kariyer gelişimi
 • Kariyer psikolojik danışmanlığında program geliştirme ve değerlendirme
 • Mesleki ve teknik eğitimde kariyer gelişimin desteklenmesi
 • Akademik erteleme
 • Kariyer danışmanlığı

Alt Çalışma Konuları

 • Zorbalık, çocuk istismarı ve ihmali, aile içi şiddet, sanal zorbalık/ şiddet/ istismar
 • Okul terkinin önlenmesi
 • Sosyal duygusal beceriler ve kariyer gelişimi
 • Kariyer psikolojik danışmanlığında program geliştirme ve değerlendirme
 • Mesleki ve teknik eğitimde kariyer gelişimin desteklenmesi
 • Akademik erteleme
 • Kariyer danışmanlığı

Anahtar Kelimeler

Şiddet, zorbalık, aile içi şiddet, travma, cinsel istismar, fiziksel istismar, duygusal istismar, fiziksel ihmal, duygusal ihmal, tıbbi ihmal, eğitim ihmali, sanal zorbalık, çevrim içi şiddet, okul terki, okul bağlılığı, sosyal duygusal öğrenme, kariyer gelişimi, program geliştirme ve değerlendirme, mesleki ve teknik eğitimde kariyer gelişimi, akademik erteleme, kariyer danışmanlığı, kişilik

Önemi ve Gerekçesi

Ailede, okulda ve çevrim içi ortamda şiddet sadece bireyi ve ailesini etkilememekte olup, tüm toplumu ilgilendiren ve etkileyen önemli toplumsal sorunlardan biridir. Nitekim kadına ve çocuğa yönelik şiddetle ilgili olaylar toplumda sıklıkla yaşanmakta ve bunlar tüm toplumu olumsuz yönde etkilemektedir. On birinci Kalkınma Planı’nın “2.3.1 Eğitim hedefi”, “2.3.4. Ailenin Güçlendirilmesi” hedefi ve “2.3.5. Kadın” hedefi eğitim ortamlarında, ailede ve toplumda dezavantajlı konumda olan çocukların ve kadınların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten ortamlar yaratılmasına, örgün ve yaygın eğitim faaliyetleriyle ve şiddeti önleyici çalışmalarla toplumsal farkındalığın artırılmasını vurgulamaktadır. Örneğin, bu bağlamda çocuğa yönelik ihmal, istismar ve şiddeti önleyecek program ve uygulamalar geliştirilerek, risk altındaki çocuklara ve ailelerine yönelik hizmetler ile psiko-sosyal destek programlarının yaygınlaştırılması (613. madde); kadına yönelik şiddetin, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluş personeli dâhil olmak üzere farklı hedef gruplarına yönelik eğitim, seminer vb. farkındalık artırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi (602.1. madde) hedeflenmektedir. Bununla birlikte, çocuklarla çalışan profesyonellerin ihmal, istismar ve şiddeti tespit etme ve gerekli yönlendirmeyi yapma kapasitelerini artırmaya yönelik programların düzenlenmesi (613.3), erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimleri verilerek, çocukların yaşam becerileri güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tüm bu nedenlerden, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalının öncelikli alan konularından birinin “Ailede, okulda ve çevrim içi ortamda şiddeti önleme” konusu olabileceği düşünülmektedir. Pandeminin etkileri ve genç işsizlik oranları göz önünde bulundurulduğunda okul terkinin önlenmesi, bu çerçevede okul bağlılığını artırmada kariyer gelişiminin desteklenmesi ve sosyal duygusal becerilerin akademik başarı, okul bağlılığı ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri pozitif genç gelişimini desteklemek için bu alanların öncelikli alanlar olarak çalışılması ihtiyacına işaret etmektedir. Göç, Covid-19 vb. son dönemdeki gelişmeler okul terkini (okuldan erken ayrılmayı) artırmış görünmektedir. Ayrıca okul terki evrensel bir sorun olma eğilimindedir.